20A Laderegler, 100 Voc, MPPT Algorhythmus mit 12V/24V Autodetect, LCD Display und Lichtsensorfunktion, max. Solar 310W (12V) / 620W (24V)